Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Luxius Advocaten (KVK 85272957)

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Op iedere overeenkomst van opdracht of uit de opdracht voortvloeiende aanvullende en/of vervolgopdrachten en/of andere rechtsbetrekking tussen Luxius Advocaten en een derde (hierna: “Opdrachtgever”) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 De algemene voorwaarden van derden worden door Luxius Advocaten niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede onherroepelijk bedongen ten behoeve van de maten van Luxius Advocaten alsook al degenen die voor Luxius Advocaten werkzaam zijn en/of alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening van Luxius Advocaten betrokken zijn.

Artikel 2: Opdrachtnemer en uitvoering van de opdracht
2.1 Luxius Advocaten is een maatschap en beschikt niet over een derdengeldrekening. Luxius Advocaten staat in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer 85272957. Luxius Advocaten heeft als BTW-nummer NL863569596B01.

2.2 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Luxius Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Bij de uitvoering van de in verband met een verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden, zal Luxius Advocaten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Luxius Advocaten verbindt zich jegens de Opdrachtgever tot het verrichten van inspanningsverplichtingen en nimmer tot resultaatsverplichtingen.

Artikel 3: Inschakeling derden
3.1 Luxius Advocaten kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Luxius Advocaten is niet aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden, noch voor schade die hiermee in verband staat.

3.2 Luxius Advocaten is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 4: Wijze van declareren, honorarium en verschotten
4.1 Declaraties van Luxius Advocaten worden in beginsel maandelijks per e-mail, dan wel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever per gewone post, aan de Opdrachtgever verzonden en dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn verkeert de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand alsook buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten voor een zakelijke Opdrachtgever worden vastgesteld op 15% van het declaratiebedrag en voor een niet zakelijke Opdrachtgever worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld aan de hand van de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). Verrichte werkzaamheden kunnen door Luxius Advocaten te allen tijde tussentijds in rekening worden gebracht.

4.2 Het honorarium zal, behoudens schriftelijke afwijkende overeenkomsten, worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Luxius Advocaten vastgestelde uurtarief, te vermeerderen met de omzetbelasting en een redelijke opslag voor kantoorkosten. Luxius Advocaten is gerechtigd het door haar gehanteerde uurtarief periodiek te wijzigen.

4.3 Luxius Advocaten is steeds gerechtigd om van de Opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen, welk voorschot bij de einddeclaratie wordt verrekend.

4.4 Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie dienen schriftelijk gemotiveerd binnen 30 dagen na factuurdatum bij Luxius Advocaten kenbaar zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de declaratie definitief zonder protest is aanvaard.

4.5 Indien de Opdrachtgever de declaratie niet, niet tijdig of niet volledig betaalt is Luxius Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten, zonder dat zij is gehouden tot vergoeding van eventuele schade die daaruit voortvloeit. Het recht op verrekening en/of opschorting door de Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

4.6 Indien twee of meer Opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht hebben verstrekt, zijn zij hoofdelijk verbonden voor betaling van de door Luxius Advocaten verzonden declaraties.

4.7 Luxius Advocaten zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt zoals (maar niet beperkt tot) griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor deskundigen, bijzondere kosten van postbezorging (bijvoorbeeld koeriersdiensten), vertaalkosten, kosten voor uittreksels, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, etc. afzonderlijk als verschotten aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en exoneratie
5.1 Iedere aansprakelijkheid van Luxius Advocaten voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Luxius Advocaten wordt uitgekeerd, vermeerderd met het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Luxius Advocaten gesloten aansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

5.2 Indien, om welke reden dan ook, krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Luxius Advocaten geen uitkering plaatsvindt, dan is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal aan Luxius Advocaten voldane honorarium van de desbetreffende opdracht in het laatste kalenderjaar, met een maximum van € 5.000,-. De mogelijkheid van overdraagbaarheid en/of verpandbaarheid van een eventuele schadevordering is ex artiktel 3:83 lid 2 BW uitgesloten.

5.3 Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Luxius Advocaten voor alle aanspraken van derden die voortvloeien of op enige wijze verband houden met de opdracht van de Opdrachtgever en/of de werkzaamheden die ten behoeve van de Opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 6: Vaststelling identiteit en Wwft
Luxius Advocaten is verplicht om de identiteit van de Opdrachtgever vast te stellen en in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde ongebruikelijke

transacties te melden aan de desbetreffende autoriteiten. Luxius Advocaten is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen hiervan. Opdrachtgever vrijwaart Luxius Advocaten tegen eventuele vorderingen van derden die hierdoor schade zouden hebben geleden.

Artikel 7: Klachtenregeling

Op klachten over de dienstverlening van Luxius Advocaten is de Klachtenprocedure van Luxius Advocaten van toepassing, welke is te raadplegen op haar website www.luxiusadvocaten.nl.

Artikel 8: Beëindiging opdracht

Luxius Advocaten en de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst door opzegging, zo nodig met onmiddellijke ingang, beëindigen. De Opdrachtgever zal op het moment van opzegging alle werkzaamheden en verschotten betalen die tot aan de datum van opzegging voor hem zijn verricht.

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze
9.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Luxius Advocaten en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen Luxius Advocaten en de Opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Luxius Advocaten is gevestigd, met dien verstande dat Luxius Advocaten bevoegd blijft om de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn.

Artikel 10: Vervaltermijn
Een aanspraak op schadevergoeding van de Opdrachtgever vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de Opdrachtgever bekend wordt of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of handeling waarvoor Luxius Advocaten aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

Juli, 2022