Privacyverklaring

Als advocatenkantoor hechten wij veel waarde aan uw privacy. Uw persoonlijke gegevens verwerken wij dan ook verantwoord en zorgvuldig. In onze privacyverklaring lichten wij u toe welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, met wie wij deze gegevens delen en wat uw rechten zijn ten aanzien van uw gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan ons verstrekt:

 1. Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak.
 2. Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van events, seminars, bijeenkomsten of ingeschreven nieuwsbrieven.


Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 1. Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website.
 2. Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP-adres.
 3. Uw surfgedrag en interesses.


Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 1. Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn.
 2. Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, RDW of Kadaster.
 3. Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten en wederpartijen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 1. Het leveren van (juridische) diensten door onze advocaten voor onze cliënten.
 2. Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen en verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).       
 3. Het onderhouden van contact en communicatie met u.
 4. Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
 5. Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website.
 6. Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening.
 7. Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

De beveiliging van uw gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens ons toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Wij hanteren algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Inschakelen van en delen gegevens met derden
In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om derden toegang te geven tot uw persoonsgegevens. Hieronder een niet limitatief overzicht:

 1. Derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 2. Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 3. Derden die van belang zijn om uw (juridische) positie te versterken.
 4. Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals ICT‑leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.
 5. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Luxius Advocaten en dus op verzoek en conform onze instructie handelt, dan sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie
Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval zien wij er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens baseren wij ons op verschillende juridische grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van juridische diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen cliënt bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Ten slotte doen wij verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, risico-inventarisatie, voorkoming van belangenconflicten, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor cliënten en actieve contacten. 

Bewaartermijnen
Wij bezwaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden in deze privacyverklaring of zolang dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Uw rechten
U kunt ons verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen de verwerking staken indien wij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachtenregeling
Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze cliënten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw advocaat. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Komt u er dan niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Luxius Advocaten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Statement aan veranderingen onderhevig
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zullen wij dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Luxius Advocaten en enige bezoek aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.