Klachtenprocedure

Als u als (voormalig) cliënt van Luxius Advocaten een klacht over een medewerker van ons kantoor heeft, dan verzoeken wij u om deze klacht eerst te bespreken met de bewuste advocaat waar de klacht betrekking op heeft. Ook bij een klacht die gaat over een medewerker die onder de verantwoordelijkheid valt van een advocaat kunt u bij de bewuste advocaat terecht. Indien dat niet tot een oplossing leidt dan kunt u daarover bij ons klagen. Een klacht kan gaan over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie.

Bij wie kan worden geklaagd
Klachten worden behandeld door de klachtenfunctionaris van ons kantoor. Victor Welten is belast met de behandeling van klachten. Met de behandeling van een klacht over Victor Welten is Rick van Baal belast.

Hoe kan worden geklaagd
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. Dat kan zowel per brief als per e-mail. Uw klacht dient in ieder geval te vermelden:

  1. uw naam;
  2. uw telefoonnummer;
  3. de naam van de medewerker waarover wordt geklaagd;
  4. een omschrijving van de gedraging waarover wordt geklaagd.


Ontvankelijkheid klacht
Een klacht wordt altijd in behandeling genomen. Luxius Advocaten hanteert één uitzondering en dat is wanneer u reeds eerder hebt geklaagd over dezelfde gedraging. Mocht dit het geval zijn bij uw klacht, dan wordt u hier uiteraard van op de hoogte gesteld.

Hoe wordt de klacht behandeld
De klachtenbehandelaar neemt binnen één week na ontvangst van een klacht telefonisch of schriftelijk contact met u op en onderzoekt of de klacht in der minne kan worden afgehandeld. U kunt op dit moment uw klacht ook toelichten. Ook de advocaat waarover geklaagd wordt krijgt de gelegenheid om een toelichting te geven. De behandeling van een klacht is in eerste instantie gericht op het zoeken naar een oplossing die zowel voor u als voor de advocaat acceptabel is.

U kan daarvoor worden uitgenodigd voor een bespreking met de klachtenbehandelaar en/of de medewerker waar uw klacht betrekking op heeft. Uitgangspunt is dat binnen vier één maand na ontvangst van uw klacht de klacht wordt afgehandeld. Mocht de klachtenbehandelaar deze termijn van vier weken niet halen dan wordt u hierover geïnformeerd, waarbij de klachtenbehandelaar ook zal onderbouwen waarom de termijn van vier weken niet haalbaar is.

De klachtenbehandelaar moet vervolgens duidelijk aan u aangegeven binnen welke termijn u wel een oordeel over uw klacht mag verwachten. Van de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld wordt u schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

Geen kosten
Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden voor u als klager.