Werkgeversaansprakelijkheid

Inhoudsopgave

Werkgever aansprakelijk voor val van podium van beveiliger?

Op 7 februari 2023 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich gebogen over de vraag of een werkgever (dan wel inlener) aansprakelijk is voor het ongeval dat een beveiliger tijdens werktijd is overkomen.

De uitspraak is hier terug te lezen. https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2023:1193

Wat is er gebeurd?

Een beveiliger is tijdens een feest – waar de drank rijkelijk vloeide – van het podium naar beneden gevallen. Een beschonken feestganger beklom tegen de regels in het podium, waarop de beveiliger hem heeft gevraagd van het podium af te komen. Toen de feestganger geen gehoor gaf aan deze oproep, heeft de beveiliger hem vastgepakt om hem van het podium te begeleiden. De feestganger stribbelde tegen en deze worsteling leidde ertoe dat zowel de feestganger als de beveiliger van het podium zijn gevallen. De beveiliger heeft hierdoor schade opgelopen, te weten een heupfractuur. Hij is meerdere malen geopereerd en waarbij het uiteindelijk noodzakelijk was om een heupprothese te plaatsen.

De juridische vraag is nu; is de werkgever van de beveiliger aansprakelijk voor deze schade

Het juridisch kader

Artikel 7:658 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat werkgevers tegenover de werknemers aansprakelijk zijn voor alle schade die werknemers in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijden. Dit geldt ook voor ingeleend personeel zoals bijvoorbeeld vrijwilligers, uitzendkrachten of stagiairs. Een werknemer zal bij een vordering daarom moeten bewijzen dat hij:

  1. schade heeft geleden; en
  2. dat hij deze schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Op de aansprakelijkheid van de werkgever bestaan enkele uitzonderingen zoals:

  1. Wanneer de werkgever kan aantonen dat bij de werknemer sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid bij het veroorzaken van de schade dan is de werkgever niet aansprakelijk; en
  2. ook wanneer de werkgever kan aantonen dat hij heeft voldaan aan de zorgplicht dan is hij niet aansprakelijk.

Werkgevers komen vaak met het verweer dat zij hebben voldaan aan de zorgplicht. De zorgplicht staat omschreven in artikel 7:658 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en houdt in dat een werkgever alle maatregelen moet nemen en alle aanwijzingen moet geven die redelijkerwijs nodig zijn om schade van werknemers te voorkomen. De zorgplicht vergt een hoog veiligheidsniveau van de werkruimte, werktuigen en gereedschappen en van de organisatie van de werkzaamheden en vereist dat de werkgever toezicht houdt op behoorlijke naleving van de door hem gegeven instructies.

In de praktijk komt het zelden voor dat een werkgever kan aantonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan.

Standpunt partijen

De beveiliger stelt dat hij letselschade heeft opgelopen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Dit staat tussen partijen ook niet ter discussie. Verder geeft de beveiliger aan waarom hij van mening is dat de zorgplicht is geschonden.

Allereerst zou de werkgever niet aan zijn zorgplicht hebben voldaan omdat deze niet alle maatregelen heeft genomen om voor hem een veilige werkomgeving te creëren. Zo had de werkgever ervoor kunnen kiezen een ‘veiligheidssluis’ aan te brengen voor het podium. Het podium wordt dan afgeschermd van de rest van de zaal, doordat een barrière (bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken) wordt aangebracht tussen de zaal en het podium. De ruimte tussen de hekken en het podium, de sluis, kan dan bewaakt worden door een beveiliger. Op die manier wordt het de feestgangers moeilijk gemaakt om op het podium te klimmen.

De werkgever verweerde zich door te stellen dat het aanbrengen van zo’n sluis bij de locatie waar het in deze zaak om draait, niet gebruikelijk is; een sluis neemt ruimte in beslag en de zaal is niet zo groot.

De beveiliger stelt voorts dat de werkgever ook om een andere reden zijn zorgplicht heeft geschonden; de werkgever zou hem namelijk niet alle aanwijzingen gegeven hebben die redelijkerwijs nodig waren om zijn schade te voorkomen. De werkgever had hem namelijk moeten instrueren over hoe te handelen bij gevallen zoals in deze zaak. Zo stelt hij dat hij geïnstrueerd had moeten worden om niet alleen het podium op te klimmen, maar de hulp in te roepen van een collega.

De werkgever is het hier niet mee eens en stelt dat het optreden met twee beveiligers ook averechts kan werken, omdat dit agressie kan opwekken bij degene die benaderd wordt. Ook stelt de werkgever dat er binnen de beveiliging geen richtlijn of instructie is, die erop neerkomt dat in een situatie als deze met twee beveiligers moet worden opgetreden. Dit laatste wordt door de beveiliger ook niet betwist.

Beslissing van het gerechtshof

Het gerechtshof kiest de kant van de werknemer.

Het is volgens het gerechtshof voldoende aannemelijk dat indien een feestganger op het podium zou klimmen zich een gevaarlijke situatie kon voordoen. Dat geldt zeker wanneer de desbetreffende feestganger onder invloed van alcohol zou zijn. De beveiliger zou in dat geval de confrontatie moeten aangaan met een, waarschijnlijk beschonken, feestganger. Die feestganger bevond zich al op voor hem verboden terrein en had zich ook niet laten corrigeren. Dat hij zich in dat geval zou verzetten wanneer een beveiliger hem (al dan niet met zachte drang) zou proberen te verwijderen van het podium is dan ook reëel. Hier dient de werkgever rekening mee te houden.

Het gerechtshof beslist dat de werkgever niet alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs nodig waren om de schade van de werknemer te voorkomen, omdat deze geen sluis heeft aangebracht en zelfs de mogelijkheden tot het aanbrengen van zo’n sluis niet heeft onderzocht. Dat het ongebruikelijk is – en voor de eigenaar van de zaal minder aantrekkelijk – om bij een locatie als die in deze zaak een sluis aan te brengen, wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Dat de resterende zaalruimte dan zo klein zou worden dat er geen (rendabel) feest meer kan worden gehouden, is bovendien niet eens gesteld door de werkgever.

Luxius Advocaten staat voor u klaar

Heeft u tijdens het uitvoeren van uw werk letsel opgelopen en lijdt u schade? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. Luxius Advocaten is gespecialiseerd in letselschadezaken en aansprakelijkheidskwesties en staan enkel slachtoffers bij. Wij kunnen u in een vrijblijvend intakegesprek voorzien van informatie over uw situatie en wat we voor u kunnen betekenen. Wist u bijvoorbeeld dat de kosten van een advocaat vergoed moeten worden door de aansprakelijke partij? Onze dienstverlening is voor u kosteloos.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste juridische nieuws en deskundige inzichten – direct in je inbox!

WERKEN BIJ LUXIUS ADVOCATEN

Klaar om jouw opgedane kennis te gebruiken in de praktijk? Luxius Advocaten heeft het hele jaar door plaats voor studenten die stage willen lopen.